Na osnovu člana 13. i 15. Zakona o političkim organizacijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj: 12/02, 19/07 i 02/08), Osnivačka skupština Brčanskog demokratskog pokreta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, održana 26.01.2016. godine donijela je

Statut

Brčanskog demokratskog pokreta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Statutom političke partije Brčanskog demokratskog pokreta Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Statut) se utvrđuju: ciljevi Brčanskog demokratskog pokreta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i način njihovog ostvarivanja; naziv, znak i sjedište; unutrašnja organizacija; uslovi za učlanjivanje i prestanak članstva, kao i prava, obaveze i odgovornosti članova; organi i njihova prava, obaveze i odgovornosti, zastupanje i predstavljanje; način sticanja, korištenja i raspoređivanja sredstava; način donošenja odluke o prestanku rada; koordiniranje i učešće Brčanskog demokratskog pokreta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BDP) u vlasti, kao i druga pitanja od značaja za članstvo i djelovanje BDP-a.

Član 2.

Izrazi koji su u ovom Statutu dati u jednom gramatičkom rodu, odnose se i na muškarce i žene, bez diskriminacije.

Član 3.

 • BDP je jedinstvena politička multietnička organizacija, slobodnih, ravnopravnih i odgovornih članova, koja djeluje na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt) i na teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovu Programa BDP-a (u daljem tekstu: Program) i u skladu sa ovim Statutom.
 • U ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka, BDP surađuje s političkim strankama/partijama, udruženjima i pojedincima na području Distrikta, na teritoriji Bosne i Hercegovine i inostranstvu.

Član 4.

BDP djeluje na području Distrikta u skladu sa odgovarajućim propisima Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta.

Član 5.

BDP će usvojene programske ciljeve ostvarivati učešćem na općim i lokalnim izborima, u organima vlasti ili opoziciji, uticanjem na javnost i drugim oblicima demokratskog djelovanja koje nije u suprotnosti sa pozitivnopravnim propisima države Bosne i Hercegovine i Distrikta.

Član 6.

 • Puni naziv stranke je: Brčanski demokratski pokret Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
 • Stranka se punim i skraćenim nazivom koristi na latiničnom i/ili ćirilićnom pismu.
 • Skraćeni naziv stranke je: BDP.
 • Sjedište stranke je u Brčkom, ulica Bulevar mira, broj 4.
 • Sjedište stranke se može promijeniti odlukom Skupštine.
 • Dan stranke je 8. mart.

Član 7.

 • BDP ima svoj znak, pečat i zastavu.
 • Znak je grafički prikaz ribe koju u eteru održavaju djevojčica i dječak i to djevojčica pridržava za rep ispružena unazad u stojećem položaju, te dječak sa obje ruke i noge u sjedećem položaju, a oboje sa pogledima upravljenim prema ribi.
 • Pečat je okruglog oblika, prečnika 50mm, sa znakom iz prethodnog stava u sredini, oko koga je latinicom i ćirilicom ispisan puni naziv političke stranke.
 • Na akte Predsjednika, Sekretara, Skupštine, Nadzornog i Izvršnog odbora stavlja se pečat stranke. U slučaju odsutnosti Predsjednika, pečat se stavlja na akte Zamjenika i Potpredsjednika.
 • Odlukom Skupštine BDP-a (u daljem tekstu Skupštine) utvrđuje se izgled zastave BDP-a.

Član 8.

 • BDP ima svojstvo pravnog lica.
 • BDP, u javnom i političkom životu, predstavlja i zastupa Predsjednik u skladu sa Programom, ovim Statutom i pozitivnopravnim propisima Bosne i Hercegovine i Distrikta.
 • U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, BDP predstavlja i zastupa Zamjenik ili jedan od Potpredsjednika.
 • BDP obavlja djelatnost pod šifrom: 94.92 Djelatnost političkih organizacija.
 • II. CILJEVI STRANKE I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA

Član 9.

Ciljevi BDP-a su utvrđeni Programom, a obuhvataju posebno:

 • Očuvanje i unapređenje Distrikta na temelju europskih standarda na putu u Evropsku uniju,
 • Privredni razvoj i zapošljavanje kao osnova višeg standarda življenja,
 • Društveno odgovoran Distrikt po mjeri građana,
 • Osiguranje transparentnosti Budžeta Distrikta koji je Budžet njegovih građana,
 • Unapređenje poljoprivrede i prehrambenog kompleksa kao baze za razvoj ruralnog dijela Distrikta,
 • Osnaživanje i unapređenje efikasnosti institucija kao temelj za stabilnost Distrikta,
 • Iskorjenjivanje korupcije na temelju nulte stope tolerancije prema korupciji,
 • Razvijanje materijalne i duhovne kulturne baštine Distrikta osiguravanjem kulturnih sadržaja dostupnih građanima tokom cijele godine,
 • Uvođenje naprednih informatičkih rješenja koja će objediniti sve podatke o građanima u cilju unapređenja komunikacije građana i javne uprave,
 • Uvođenje koncepta pametnog grada na temelju ideje Brčko Smart City,
 • Razvoj i unapređenje sistema navodnjavanja i zaštite od poplava,
 • Ostvarivanje potpune energetske nezavisnosti Distrikta do 2025. godine.

III. ČLANSTVO

Član 10.

 • Članom BDP-a može postati svaki punoljetan građanin Bosne i Hercegovine koji dobrovoljno potpiše pristupnicu u sjedištu BDP-a ili odgovarajućem mjesnom odboru, potvrđujući na taj način da prihvata Statut, načela, etička pravila, ciljeve i Program BDP-a, iskazujući spremnost da ispuni obaveze utvrđene ovim Statutom, pod uslovom da nije član druge političke organizacije.
 • Članstvo u BDP-u teče od dana prijema u BDP.
 • Član BDP-a svoja osnovna prava i obaveze, u pravilu, ostvaruje u mjesnoj organizaciji prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.
 • Član BDP-a ne može biti član druge političke organizacije, udruženja ili pokreta čije je djelovanje nespojivo sa Programom stranke.
 • Član BDP-a ne može biti osoba koja je pravosnažno osuđena za napad na Ustavni poredak Bosne i Hercegovine, zločin protiv čovječnosti i napad na vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom.

Član 11.

 • Prijem novih članova u BDP mogu izvršiti svi organi BDP-a izuzev Izvršnog odbora. Prijem se vrši potpisivanjem pristupnice.
 • Pristupnica se dostavlja Predsjedništvu BDP-a koji potpisuje iskaznicu novog člana.
 • Obaveze novog člana računaju se od dana potpisivanja pristupnice.
 • Prijem novih članova može osporiti svaki član BDP-a i svaki organ BDP-a. Prigovor se dostavlja organu koji je izvršio prijem, u roku od 15 dana od dana prijema u članstvo. U slučaju da organ koji je izvršio prijem odbije prigovor kojim se osporava prijem, podnosilac prigovora ima pravo žalbe na odluku kojom se odbija prigovor.
 • Žalba se podnosi Izvršnom odboru u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o odbijanju prigovora.
 • Odluka Izvršnog odbora je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba.

Član 12.

 • O prijemu u članstvo BDP-a osoba koje su bile članovi rukovodstva drugih političkih organizacija ili su bili isključeni iz BDP-a, odlučuje Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika.
 • Ponovni prijem člana koji je brisan iz evidencije ili je bio isključen, moguć je pod uslovom da zahtjev za ponovni prijem bude podnesen od strane imenovanog i razmatran u mjesnoj organizaciji ili organu u kojoj se vodio na evidenciji.
 • U odluci o ponovnom prijemu može se utvrditi da ponovo primljeni član tokom određenog vremena ne može vršiti nikakve funkcije u BDP-u ili ispred BDP-a, te biti imenovan ili izabran u izvršne ili predstavničke organe vlasti.

Član 13.

 • O članovima BDP-a vodi se jedinstveni registar članova.
 • Članovima BDP-a izdaje se članska iskaznica.
 • Izgled i sadržaj registra i članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnim pravilnikom.
 • Članstvo u BDP-u može biti i počasno. Počasni član BDP-a može biti osoba koja nema prebivalište u Distriktu, odnosno državljanstvo Bosne i Hercegovine.
 • Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika BDP-a. Odlukom Izvršnog odbora takođe utvrdit će se način i kriterij odabira počasnog člana.
 • O počasnim članovima vodi se posebna evidencija, a status počasnih članova u organizaciji utvrđuje se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština.

Član 14.

Član BDP-a ima prava i obaveze:

 • da učestvuje u kreiranju i ostvarivanju Programa BDP-a;
 • da se pridržava Statuta i programskih načela BDP-a, te da provodi odluke stranačkih organa;
 • da se zalaže i aktivno radi na ostvarivanju programskih ciljeva BDP-a;
 • da sudjeluje u aktivnostima BDP-a;
 • da animira nove članove BDP-a;
 • da svojim djelovanjem i ponašanjem čuva i jača ugled BDP-a;
 • da javno iskazuje svoje mišljenje koje nije u suprotnosti sa Statutom i Programom BDP-a;
 • da bude kandidat BDP-a za predstavničke i izvršne organe vlasti;
 • da se zalaže za unapređenje međusobnih odnosa i štiti ugled članova stranke;
 • da bude informiran o svim pitanjima i aktivnostima organa BDP-a;
 • da pokreće inicijative za rad BDP-a i njegovih organa;
 • da inicira i učestvuje u aktivnostima BDP-a;
 • da bira i da bude biran u organe BDP-a;
 • da se i sam kandiduje za izbore u postupku kandidovanja;
 • da ostvaruje druga prava i izvršava druge obaveze u skladu sa odredbama Statuta i odluka donesenih na osnovu Statuta.

Član 15.

 • Član je dužan redovno plaćati članarinu, osim ako je te obaveze oslobođen u propisanom postupku odlukom nadležnog organa BDP-a.
 • Članarina se isključivo koristi za finansiranje rada BDP-a.
 • Članarinu nije obavezno plaćati za prvu godinu dana, počevši od dana osnivanja.
 • Visina članarine zavisi od vrste primanja i socijalnog stanja svakog člana:
 • za zaposlene;
 • za nezaposlene, učenike, studente i penzionere;
 • za članove koji ostvaruju nadoknade koje proizlaze iz mandata BDP-a;
 • za članove koji primaju redovnu plaću iz mandata BDP-a.
 • Visinu članarine za kategorije iz prethodnog stava utvrdit će Predsjedništvo, posebnim pravilnikom.
 • Član može davati materijalnu pomoć BDP-u u obliku donacija i drugih oblika pomoći u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka.

Član 16.

Član koji nije platio članarinu najmanje šest mjeseci, ili je istu retroaktivno uplatio u procesu kandidovanja, a nije oslobođen te obaveze u skladu sa posebnim pravilnikom Predsjedništva, ne može biti kandidat za stranačke funkcije u organima BDP-a, niti biti kandidat BDP-a na izborima za zakonodavne organe vlasti bilo kojeg nivoa, odnosno za pozicije u organima koji se imenuju na prijedlog BDP-a.

Član 17.

 • Pored jedinstvenog registra članova vodi se i jedinstveni registar simpatizera BDP-a.
 • Simpatizer BDP-a može biti svaki punoljetan građanin Bosne i Hercegovine koji prihvata Program BDP-a, a u skladu sa odredbama ovog Statuta sudjeluje u aktivnostima BDP-a.
 • Izgled i sadržaj registra simpatizera BDP-a utvrđuje Izvršni odbor BDP-a posebnim pravilnikom.
 • U aktivnostima BDP-a, na svim nivoima organiziranja i oblicima djelovanja, mogu učestvovati i simpatizeri BDP-a, bez prava odlučivanja.
 • Skupština i mjesne organizacije BDP-a su obavezni da najmanje jednom godišnje organiziraju javne skupove članova i simpatizera BDP-a u cilju unapređenja djelovanja.

Član 18.

Članstvo u BDP-u prestaje:

 • istupanjem člana iz BDP-a, pismenom izjavom ili aktom povrata članske iskaznice;
 • brisanjem iz evidencije članstva BDP-a;
 • isključenjem;
 • smrću.

Član 19.

Član BDP-a briše se iz evidencije:

 • ako krši Program ili Statut BDP-a;
 • ako ne plaća članarinu najmanje šest mjeseci, a iste obaveze nije oslobođen na osnovu odluke odgovarajućeg organa.
 • Postupak o brisanju iz evidencije mogu pokrenuti svi organi BDP-a.
 • Odluku o brisanju iz evidencije donosi Predsjedništvo BDP-a, većinom glasova.
 • Odluka o brisanju iz evidencije dostavlja se članu u pismenom obliku sa obrazloženjem.
 • Član BDP-a može u roku od 15 dana uložiti žalbu Skupštini BDP-a.

Član 20.

Član BDP-a može biti isključen iz BDP-a ako:

 • se kandiduje kao neovisni kandidat;
 • pređe u drugu stranku ili pređe u nezavisne poslanike ili vijećnike;
 • prihvati kandidaturu za funkciju ili samu funkciju u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti od strane druge stranke;
 • se ne pridržava odluka organa BDP-a čiji je član;
 • je protiv njega donesena pravosnažna presuda za krivična djela protiv osnovnih ljudskih prava, krivičnih djela protiv života i tijela i krivičnih dijela protiv imovine.
 • Za proceduru isključenja i žalbeni postupak kod postupka isključenja važe ista pravila kao i za proceduru brisanja iz evidencije.

Član 21.

 • Protiv člana čije je ponašanje i djelovanje usmjereno protiv odluka organa BDP-a ili nečasnim djelima ili svojim postupcima krši Statut, djeluje suprotno programskim načelima i ciljevima te tako šteti ugledu BDP-a, provodi se disciplinski postupak.
 • Svaki kolektivni organ stranke može podnijeti inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka iz stava 1 ovog člana.
 • Osnovanost navoda utvrđuje Statutarna komisija koja inicijativu sa mišljenjem proslijeđuje na odlučivanje Predsjedništvu.
 • Predsjedništvo može izreći slijedeće mjere:
 • pismenu opomenu,
 • javnu opomenu,
 • isključenje iz stranke.
 • Sva pitanja pokretanja disciplinskog postupka utvrđuje Predsjedništvo posebnim pravilnikom.

IV. ODNOSI U BDP-u

Član 22.

 • Odnosi u BDP-u zasnivaju se na principu demokratskog jedinstva, koje se zasniva na poštivanju slobode mišljenja i slobode izražavanja.
 • U BDP-u je dozvoljeno iskazivati manjinsko mišljenje koje ne može biti u suprotnosti sa Programom BDP-a.

Član 23.

 • Rad i djelovanje BDP-a su javni.
 • Javnost rada i djelovanje članstva, organizacija, organa i BDP-a u cjelini, ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, sudjelovanjem na okruglim stolovima, putem sredstava javnog informisanja i na druge načine, uspostavljajući odnose i djelujući na javno mnijenje, građane, birače, simpatizere i članove BDP-a.
 • Javno djelovanje osigurava se i na sjednicama, odnosno sastancima organa BDP-a otvorenim za javnost, konferencijama za novinare, izjavama i saopštenjima za javnost, izdavanjem publikacija, te putem internetskih stranica.
 • Organizacije i organi BDP-a, kada to procijene članovi organa, mogu raspravljati i odlučivati bez prisustva javnosti o unutarstranačkim i drugim bitnim pitanjima.
 • Javnost i transparentnost djelovanja BDP-a naročito će biti iskazana u mjesnim organizacijama gdje će građani i simpatizeri, poštujući Statut i podržavajući Program stranke, moći da učestvuju u raspravama, zalažu se za određene oblasti, dajući na taj način doprinos svojim zalaganjem.

Član 24.

 • Organi BDP-a donose odluke na sjednici kojoj prisustvuje većina izabranih članova i na kojoj se za prijedlog odluke izjasni većina prisutnih.
 • Glasanje se u pravilu vrši javno, osim kad organ odluči drugačije.
 • Svaki član BDP-a može zatražiti da se određeno pitanje stavi na dnevni red i da nadležni organ o njemu odluči.
 • Mandatni period za sve funkcije u BDP-u, na svim nivoima organizovanja, je četiri godine.
 • Sve čelne – inokosne funkcije u BDP-u mogu se obnašati najviše u dva uzastopna mandatna perioda, izuzev funkcija člana u svim zbornim organima BDP-a za koje važi ograničenje od najviše tri uzastopna mandatna perioda.

V. ORGANIZACIONA STRUKTURA I ORGANI BDP-a

Član 25.

 • BDP se organizira na teritorijalnom načelu.
 • Osnovna jedinica organizovanja BDP-a je mjesna organizacija.
 • Mjesna organizacija u pravilu obuhvata teritoriju jedne ili više mjesnih zajednica.
 • Mjesnu organizaciju čine svi članovi BDP-a na području jedne ili više mjesnih zajednica.
 • Skupštinu mjesne organizacije čine svi članovi koji se odazovu na godišnji sastanak mjesne organizacije.
 • Skupština mjesne organizacije bira članove i predsjednika mjesnog odbora, donosi godišnji plan rada i razmatra godišnji izvještaj o radu.
 • Mjesni odbor čine između pet i deset članova koji se biraju na period od četiri godine. Članovi mjesnog odbora biraju se u skladu sa izbornim postupkom propisanim ovim Statutom.
 • Predsjednik mjesnog odbora rukovodi radom mjesnog odbora, te obavještava članstvo i o preduzetim aktivnostima kao i Predsjednika BDP-a o donesenim odlukama.
 • Sjednice mjesnog odbora saziva predsjednik mjesnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev natpolovične većine članova mjesnog odbora u roku od pet dana o dana prijema zahtjeva.

Član 26.

 • U BDP-u djeluje posebna organizacija mladih članova i simpatizera BDP-a, pod nazivom Aktiv mladih BDP-a, kao interesno-politički oblik organizovanja.
 • SkupštinaBDP-a donosi odluku o organiziranju Aktiva mladih BDP-a.
 • Aktiv mladih BDP-a odlukom bliže uređuje način svoga organiziranja, djelovanja i osnivanja interesnih oblika, koji je primarno namijenjen poboljšanju statusa svih mladih.
 • U BDP-u djeluje posebna organizacija žena – članica i simpatizerki BDP-a, pod nazivom Aktiv žena BDP-a, kao interesno-politički oblik organizovanja.
 • Skupština BDP-a donosi odluku o organiziranju Aktiva žena BDP-a.
 • Aktiv žena BDP-a odlukom bliže uređuje način svoga organiziranja i djelovanja.
 • U BDP-u djeluje posebna organizacija lica starije dobi i penzionera, Aktiv seniora, kao interesno-politički oblik organizovanja.
 • Skupština BDP-a donosi odluku o organiziranju Aktiva seniora BDP-a.
 • Aktiv seniora BDP-a odlukom bliže uređuje način svog organiziranja i djelovanja.
 • Članovi Aktiva iz stava 1, 4 i 7 ovog člana mogu biti i građani koji nisu članovi BDP-a ako prihvataju programskausmjerenja i političke ciljeve BDP-a.

VI. UREĐENJE BDP-a

Član 27.

Organi BDP-a:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Predsjedništvo,
 • Nadzorni odbor,
 • Sekretar.

Član 28.

(Skupština BDP-a)

 • Skupština je najviši organ političkog rukovođenja i ostvarivanja politike BDP-a.
 • Skupština broji 35 članova.
 • Članovi Skupštine se biraju iz reda članstva BDP-a.
 • Svaki član BDP-a se može samoinicijativno ili na prijedlog njegove mjesne organizacije kandidirati za člana Skupštine.
 • Punopravni članovi Skupštine po funkciji su Predsjednici mjesnih organizacija BDP-a, predsjednici interesnih oblika organizovanja i savjeta ukoliko već nisu članovi po drugom osnovu.
 • Članovi Skupštine biraju se na period od četiri godine.
 • Ako član Skupštine bude izabran na dužnost inkompatibilno sa članstvom u Skupštini ili zbog nekog drugog razloga više ne može obavljati svoju dužnost, Skupština može na njegovo mjesto imenovati novog člana koji je na listi kandidata za Skupštinu dobio najveći broj glasova nakon kandidata koji su izabrani u postupku izbora članova Skupštine.

Član 29.

Nadležnost Skupštine:

 • bira i razrješava Predsjednika, Zamjenika i Potpredsjednike;
 • analizira izbornu aktivnost i rezultate izbora;
 • donosi odluku o organizovanju i djelovanju članova BDP-a u inostranstvu i članova BDP-a koji imaju status raseljenih i izbjeglih lica i lica koji imaju privremeno boravište van Distrikta;
 • bira i razrješava članove organa stranke;
 • na prijedlog Izvršnog odbora BDP-a utvrđuje kriterije i način kandidovanja za izbor kandidata za organe vlasti;
 • kvalifikovanom većinom, tj. natpolovičnim brojem izabranih članova Skupštine (u daljem tekstu kvalifikovanom većinom)  razrješava Izvršni odbor BDP-a;
 • brine o politici informiranja unutar BDP-a;
 • kvalifikovanom većinom donosi odluke o pokretanju postupka nepovjerenja Predsjedniku BDP-a;
 • na prijedlog Izvršnog odbora utvrđuje kriterije za izbor kandidata za sve organe BDP-a;
 • razmatra i utvrđuje finansijsku politiku, te usvaja finansijske planove i izvještaje;
 • najmanje jednom godišnje sa izabranim zastupnicima analizira rad i organizovanje BDP-a;
 • utvrđuje politiku upravljanja imovinom BDP-a;
 • donosi odluke o članstvu BDP-a u međunarodnim asocijacijama;
 • donosi odluke i opće akte određene ovim Statutom;
 • kvalifikovanom većinom utvrđuje prijedlog Programa i Statuta, te njihove izmjene i dopune;
 • kvalifikovanom većinom odlučuje o tumačenju Statuta ;
 • kvalifikovanom većinom bira Predsjednika, Izvršni odbor, Zamjenika predsjednika, Potpredsjednike BDP-a i Sekretara iz reda članova Skupštine koji su direktno izabrani u Skupštinu, bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
 • formira i imenuje svoje savjete u skladu sa potrebama BDP-a, a njihov broj i način rada regulira posebnim aktom;
 • utvrđuje političke stavove BDP-a o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima vezanim za rad BDP-a;
 • donosi, u vanrednim prilikama, akt statutarnog važenja kojim se utvrđuje organizacija i djelatnost BDP-a do prestanka vanrednih prilika;
 • kvalifikovanom većinom donosi odluke o pokretanju postupka nepovjerenja Predsjedniku BDP-a;
 • najmanje jednom godišnje analizira rad zastupnika BDP-a na zajedničkoj sjednici sa Klubom zastupnika;
 • odlučuje i o drugim pitanjima iz života i rada BDP-a koja Statutom ili drugim aktima nisu stavljena u nadležnost drugim organima BDP-a;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • usvaja Etički kodeks članova BDP-a.   
 • u slučaju potrebe Skupština može donositi akte sa statutarnom snagom, koje ne mogu umanjiti statutarna prava članova BDP-a, nadležnost oblika djelovanja članstva i organa BDP-a na svim nivoima političkog organizovanja.
 • odluke sa statutarnom snagom Skupština donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Član 30.

 • Osnivačku skupštinu sazivaju inicijatori osnivanja BDP-a.
 • Osnivačku skupštinu čini 35 izabranih članova.
 • Članove Osnivačke skupštine biraju članovi koji su upisani u Spisak osnivača, sa jedinstvene liste koja se kreira na osnovu prijedloga članova upisanih u Spisak osnivača. Kandidat koji osvoji najviše glasova ima se smatrati izabranim za predsjednika Osnivačke skupštine.
 • Izbor članova Osnivačke skupštine je punovažan ako se njenom izboru odazvalo više od polovine članova upisanih u Spisak osnivača.
 • Rad Osnivačke skupštine bit će pobliže opisan u Poslovniku o radu Osnivačke skupštine.

Član 31.

 • Predsjednik saziva prvu Konstituirajuću sjednicu Skupštine u roku od 30 dana, od dana izbora.
 • Na sjednice Skupštine pozivaju se Predsjednici kluba zastupnika BDP-a u Skupštini Distrikta, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i entitetskim parlamentima.

Član 32.

 • Sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje.
 • Saziva ih Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, Zamjenik. U slučaju odsutnosti i Zamjenika, sjednice saziva jedan od Potpredsjednika.
 • Sjednice Skupštine mogu biti redovne i hitne (vanredne), a po potrebi se mogu održavati svečane i komemorativne, što se reguliše poslovnikom.

Član 33.

 • Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova, izuzev donošenja i mijenjanja odluke o osnivanju, Programa i Statuta BDP-a, odluke o prestanku rada BDP-a, odluke o udruživanju sa drugim političkim strankama, poslovnik o radu Skupštine u kojim slučajevima Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih članova.
 • Ukoliko ovim Statutom nije drugačije uređeno odredba iz prethodnog stava primjenjuje se kod odlučivanja u svim mjesnim organizacijama BDP-a.
 • Informacija o radu Skupštine BDP-a najmanje jednom godišnje upućuje se članstvu BDP-a putem mjesnih odbora koji u roku od 30 dana mogu dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i sugestije. Skupština na prvoj svojoj sjednici razmatra pristigla mišljenja, primjedbe i sugestije, te se očituje o njima.

Član 34.

(IZVRŠNI ODBOR BDP-a)

 • Izvršni odbor BDP-a je izvršno-politički organ BDP-a koji ima najviše 19 članova, s tim da broj članova mora da bude neparan.
 • Izvršni odbor BDP-a po funkciji čine Predsjednik, Zamjenik, Potpredsjednici kao i nosioci najviših izvršnih i zakonodavnih funkcija na nivou Distrikta, entiteta i Bosne i Hercegovine.
 • Predsjednik je po položaju predsjednik Izvršnog odbora BDP-a.
 • Članove Izvršnog odbora bira Skupština BDP-a.

Član 35.

Izvršni odbor je zadužen za političko upravljanje strankom u cilju njenog organiziranog i kontinuiranog djelovanja u javnom i političkom životu.

Osnovni zadaci Izvršnog odbora BDP-a:

 • provodi Program BDP-a, odluke i stavove Skupštine;
 • donosi Pravilnik o kriterijima i načinu kandidovanja za izbore;
 • raspravlja o potrebi izmjena Programa i Statuta;
 • upravlja BDP-om između dvije sjednice Skupštine;
 • formira svoja radna tijela u skladu sa poslovnikom;
 • donosi odluke o provođenju politike upravljanja imovinom BDP-a;
 • donosi odluke, zauzima stavove o aktuelnim političkim i drugim pitanjima;
 • koordinira rad kluba zastupnika BDP-a u Skupštini Distrikta;
 • brine o informiranju unutar BDP-a i donosi odluku o pokretanju internog glasila;
 • donosi odluke koje nisu u nadležnosti drugih organa BDP-a;
 • donosi odluke i opće akte određene ovim Statutom;
 • u hitnim slučajevima može donositi odluke iz nadležnosti Skupštine koje je dužno podnijeti na odobrenje na prvoj narednoj sjednici Skupštine;
 • analizira provođenje izbornih ciljeva i izborne strategije BDP-a;
 • imenuje Izborni štab;
 • donosi poslovnik o radu;
 • podnosi izvještaj Skupštini BDP-a o svom radu između dvije sjednice Skupštine;
 • donosi odluku o osnivanju i raspuštanju mjesnih i interesnih organizacija BDP-a;
 • obavlja i ostale poslove u skladu sa Statutom.

Bliže odredbe rada Izvršnog odbora bit će regulisane poslovnikom o radu.

Član 36.

 • Izvršni odbor BDP-a, na prijedlog Sekretara, može donijeti odluku o raspuštanju mjesnih organizacija i interesnih organizacija, kao i odluke o poništavanju izbora i raspuštanju organa mjesnih  i interesnih organizacija BDP-a.
 • Prijedlog Sekretara mora biti zasnovan na prethodno utvrđenom činjeničnom stanju, obrazložen i u pisanoj formi.
 • Izvršni odbor BDP-a odluku o raspuštanju mjesnih organizacija i interesnih organizacija BDP-a može donijeti u slučajevima:
 • prestanka njihovog rada čime se ugrožavaju programski i politički ciljevi BDP-a;
 • djelovanja koje je suprotno osnovnim političkim i programskim ciljevima BDP-a.

(4) Članovi raspuštene organizacije imaju pravo žalbe Skupštini, čija je odluka konačna.

Član 37.

 • Izvršni odbor BDP-a odluku o poništavanju izbora organa mjesnih i interesnih organizacija BDP-a može donijeti u slučaju kada se utvrdi da izbor nije izvršen u skladu sa Statutom i odlukama organa BDP-a.
 • Izvršni odbor BDP-a odluku o raspuštanju organa mjesnih i interesnih organizacija BDP-a može donijeti u slučajevima:
 • neizvršavanja obaveza koje proističu iz odluka viših organa BDP-a;
 • zastoja u njihovom radu kojim se ugrožavaju djelovanje organizacije BDP-a, kao i njenih programski i politički ciljevi;
 • djelovanja koje je suprotno osnovnim političkim i programskim ciljevima BDP-a.

(3) Izvršni odbor BDP-a prilikom raspuštanja organizacija i organa, odnosno poništavanja izbora organa dužno je donijeti mjere kojima se osigurava funkcionisanje organizacije, organa ili interesnog oblika organizovanja u skladu sa Statutom, te utvrditi obaveze viših nivoa organizovanja u tom procesu.

 • Do izbora novih organa Izvršni odbor BDP-a imenuje povjerenike.

Član 38.

 • Protiv konačne odluke o raspuštanju organa mjesnih i interesnih organizacija BDP-a u roku od 15 dana od dana dostavljanja, nezadovoljna strana može podnijeti zahtjev za preispitivanje statutarnosti odluke Nadzornom odboru.
 • Nadzorni odbor je dužan u roku od 30 dana preispitati osporenu odluku kada je u pitanju njena usklađenost sa Statutom.
 • Nakon provedenog postupka, Nadzorni odbor može utvrditi da osporenom odlukom nije povrijeđen Statut i odbiti zahtjev ili u slučaju utvrđenih povreda Statuta naložiti organu koji je donio odluku da obnovi postupak.

Član 39.

 • Odluku o raspuštanju organa stranke donosi Skupština.
 • Protiv odluke Skupštine o raspuštanju organa BDP-a članovi organa BDP-a mogu uložiti zahtjev za preispitivanje odluke o raspuštanju organa BDP-a u roku od 8 dana od dana prijema odluke.
 • O zahtjevu za preispitivanje odluke odlučuje Skupština BDP-a, po predhodno pribavljenom mišljenju Statutarne komisije.
 • Odluka Skupštine BDP-a o zahtjevu za preispitivanje odluke je konačna.

Član 40.

 • Sjednice Izvršnog odbora BDP-a održavaju se, u pravilu jednom mjesečno, a saziva ih Predsjednik BDP-a.
 • U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika BDP-a, sjednicu saziva Zamjenik.
 • U slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenika sjednicu saziva jedan od Potpredsjednika.
 • Izvršni odbor BDP-a podnosi kvartalni izvještaj o svom radu Skupštini BDP-a.

Član 41.

 • Radi odlučivanja u pojedinim oblastima ili proučavanja pojedinih pitanja i pripremanja prijedloga rješenja, Izvršni odbor stranke imenuje komisije.
 • Broj, sastav i nadležnost komisija utvrđuje Izvršni odbor.
 • Komisije se obrazuju od članova Izvršnog odbora i Skupštine, a u njihov sastav mogu ući i drugi članovi BDP-a.

Član 42.

 • Statutarna komisija ima pet (5) članova koje bira i razrješava Izvršni odbor.
 • Statutarna komisija za svoj rad odgovara Skupštini.
 • Statutarna Komisija tumači Statut i druge akte BDP-a, te odlučuje o usklađenosti akata i o nadležnostima organa BDP-a.
 • Odluka odnosno tumačenje Statutarne komisije konačno je za sve organe i članove BDP-a.
 • Statutarna komisija donosi Poslovnik o radu Statutarne komisije.
 • Poslovnikom o radu regulisat će se način imenovanja članova Statutarne komisije.

Član 43.

(Predsjedništvo)

Predsjedništvo BDP-a čine:

 • Predsjednik,
 • Zamjenik,
 • Tri potpredsjednika.

Član 44.

(PREDSJEDNIK BDP-a)

 • Predsjednika BDP-a bira Skupština.
 • Predsjednik rukovodi BDP-om i stara se o sprovođenju odluka Skupštine.
 • Predsjednik upravlja BDP-om između dvije sjednice Izvršnog odbora BDP-a.
 • Mandat Predsjednika traje četiri godine.
 • Izbor Predsjednika vrši Skupština sa jedinstvene liste za izbor Predsjedništva koju su predložili članovi Skupštine.
 • Kandidat koji osvoji najviše glasova među kandidatima sa jednistvene liste smatra se izabranim za Predsjednika.
 • U slučaju istog broja glasova dva ili više kandidata, obaviće se drugi krug glasanja.

Član 45.

U nadležnosti Predsjednika BDP-a spadaju:

 • predstavlja i zastupa BDP u javnom, političkom životu i pravnom prometu, u skladu sa zakonima, Statutom i Programom;
 • osigurava jedinstvo djelovanja svih organa BDP-a;
 • saziva Skupštinu na osnovu ovog Statuta ili kad ocijeni da je to neophodno zbog grubog narušavanja statutarnih i programskih odredbi;
 • saziva, prema potrebi, predsjednike mjesnih organizacija radi dogovaranja o mjerama efikasnijeg provođenja politike BDP-a;
 • rukovodi Izvršnim odborom;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom;
 • u hitnim slučajevima može donijeti odluke iz nadležnosti Izvršnog odbora BDP-akoju je dužan podnijeti na odobrenje Izvršnom odboru
 • BDP-a na prvoj narednoj sjednici;
 • implementira programsku politiku u skladu sa Statutom.

Predsjednik BDP-a najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Skupštini.

Član 46.

 • Predsjednik može prije isteka mandata podnijeti ostavku Skupštini uz obrazloženje.
 • U slučaju ostavke Predsjednika ili ukoliko Predsjednik bude višom silom spriječen da obavlja svoju funkciju, Zamjenik predsjednika obavlja funkciju vršioca dužnosti Predsjednika BDP-a do izbora novog.

Član 47.

 • Na prijedlog Skupštine, Nadzornog odbora ili 3/5 članova može se na Skupštini pokrenuti pitanje povjerenja Predsjedniku BDP-a.
 • Glasanje o povjerenju može tražiti i sam Predsjednik.
 • Odluka o izglasavanju nepovjerenja je donesena ako je za nju glasalo 3/5 članova Skupštine.
 • Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku BDP-a, prestaje mu mandat u trenutku izglasavanja nepovjerenja.

Član 48.

(ZAMJENIK PREDSJEDNIKA BDP-a)

 • Stranka ima Zamjenika predsjednika stranke.
 • Mandat zamjenika predsjednika traje 4 godine.
 • Izbor zamjenika predsjednika se vrši analogno članu 44. Statuta sa jedinstvene liste za Predsjedništvo s tim što će za zamjenika predsjednika biti izabran kandidat sa najvećim brojem glasova nakon kandidata koji je izabran za predsjednika BDP.U slučaju istog broja glasova dva ili više kandidata,obaviće se drugi krug glasanja.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje Predsjednika stranke u slučaju njegove spriječenosti ili nemogućnosti da obavlja svoju funkciju i tada ima prava, ovlaštenja i odgovornosti Predsjednika stranke.

Član 49.

(POTPREDSJEDNICI BDP-a)

 • Stranka ima 3 potpredsjednika stranke.
 • Mandat potpredsjednika traje 4 godine.
 • Izbor 3 potpredsjednika se vrši analogno čl. 44. i 48. Statuta sa jedinstvene liste za Predsjedništvo s tim što će za potpredsjednike stranke biti izabrana 3 kandidata sa najvećim brojem glasova nakon kandidata koji su izabrani za predsjednika i zamjenika predsjednika BDP. U slučaju istog broja glasova dva ili više kandidata, obaviće se drugi krug glasanja.
 • Potpredsjednici se zadužuju za pojedina područja ostvarivanja programa BDP-a.

Član 50.

(NADZORNI ODBOR BDP-a)

 • Nadzorni odbor je kontrolno-nadzorni organ stranke.
 • Nadzorni odbor broji 3 člana, koje bira Skupština na period od četiri godine.
 • Nadzorni odbor na prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
 • Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, istim predsjedava najstariji izabrani član Nadzornog odbora.
 • Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti članovi nijednog drugog organa BDP-a, na istom nivou organizovanja.
 • Odluke Nadzornog odbora su obavezni da provode organi BDP-a na koje se iste odnose.
 • Način rada Nadzornog odbora bliže se uređuje poslovnikom o radu.
 • Informacija o radu Nadzornog odbora najmanje jednom godišnje upućuje se članstvu BDP-a.

Član 51.

Nadzorni odbor BDP-a:

 • ocjenjuje zakonitost akata BDP-a i nadzire finansijsko poslovanje BDP-a;
 • učestvuje u pripremi izmjena i dopuna Statuta i ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa BDP-a;
 • odlučuje po zahtjevu za preispitivanje statutarnosti konačnih odluka o osporavanju prijema u članstvo BDP-a;
 • Odluke Nadzornog odbora su konačne.

Član 52.

(SEKRETAR BDP-a)

Sekretara bira Skupština, iz reda svojih članova, na period od četiri godine.

Za Sekretara izabran je kandidat koji dobije većinu glasova članova Skupštine.

Ako ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbor se ponavlja između dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Izabran je kandidat koji u drugom krugu glasanja dobije više glasova.

Kandidovani članovi trebaju ispunjavati posebne uslove koje se odnose na posjedovanje visoke stručne spreme društvenog usmjerenja.

Član 53.

Sekretar BDP-a nadležan je da:

 • rukovodi administrativnom službom, brine o organizaciji rada i stručnom i operativnom izvršavanju poslova i zadataka BDP-a;
 • brine se i odgovoran je za izvršavanje odluka Predsjednika, Izvršnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora;
 • posebno se stara o organizacionom jačanju i osposobljavanju organizacija BDP-a;
 • usklađuje rad mjesnih organizacija BDP-a;
 • pomaže predsjednicima mjesnih organizacija BDP-a u sazivanju sjednica i organizaciji rada;
 • usklađuje rad interesnih organizacija na nivou BDP-a;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom BDP-a.

Sekretar za svoj rad odgovara Predsjedniku, Izvršnom odboru i Skupštini.

VII. KLUBOVI BDP-a

Član 54.

 • U Skupštini Distrikta izabrani predstavnici BDP-a formiraju Klub zastupnika.
 • Ukoliko BDP bude imao klubove zastupnika u zakonodavnim tijelima na nivou države Bosne i Hercegovine i entiteta, funkcionirat će na istom principu kao i klub zastupnika u Skupštini Distrikta.

VIII. IMOVINA I FINANSIRANJE BDP-a

Član 55.

 • Stranka može imati imovinu.
 • Imovinom upravlja Izvršni odbor.
 • Stranka se finansira u skladu sa pozitivnopravnim propisima koji reguliraju oblast finansiranja i finansijskog upravljanja/izvještavanja političkih stranaka.
 • Skupština na prijedlog Izvršnog odbora usvaja finansijski plan najkasnije do 31.12. tekuće godine za narednu godinu.

Član 56.

Finansijska politika BDP-a se zasniva na slijedećim načelima:

 • finansijska politika je sastavni dio ukupne politike BDP-a;
 • svrha finansijske politike BDP-a je da osigura materijalnu osnovu stranačkih aktivnosti;
 • niko nema pravo, ni pojedinac ni organ, da obavlja takve finansijske transakcije koje bi ugrozile nezavisnost BDP-a ili je dovele u poziciju pružanja političkih koncesija;
 • u BDP-u se ne mogu kupovati funkcije i položaj, svi su članovi/članice ravnopravni, neovisno o njihovoj privatnoj materijalnoj moći, i pod istim uvjetima su im dostupne sve funkcije u BDP-u.

Član 57.

 • Predsjedništvo obezbjeđuje izvore finansiranja BDP-a u cjelini.
 • Predsjedništvo, odlukom iz prvog stava ovog člana može utvrditi da se finansijsko poslovanje vrši preko jednog računa u cilju efikasnijeg ostvarivanja aktivnosti.
 • BDP stiče sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, poklona, zavještanja, budžeta političko-teritorijalnih jedinica, prihoda od imovine i vlastite privredne djelatnosti, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
 • Dobrovoljne priloge, poklone i zavještanja, BDP prihvata ako se time neće kompromitirati.
 • Za davanje izjava o prihvatu nadležno je Predsjedništvo BDP-a.
 • Dobrovoljni prilozi i donatorstva se evidentiraju posebno.

IX.NAUČNA, INFORMATIVNA, IZDAVAČKA I HUMANITARNA DJELATNOST

Član 58.

 • Predsjedništvo BDP-a je nosilac zakonskih prava i obaveza izdavača.
 • Predsjedništvo BDP-a donosi odluku o naučno-istraživačkoj djelatnosti organizacija u BDP-u.
 • Odluke o osnivanju javnog glasila i izdavačkoj djelatnosti BDP-a, te o drugim oblicima informativne djelatnosti donosi Predsjedništvo BDP-a.

X. UDRUŽIVANJE

Član 59.

(1) BDP može se udružiti u saveze sa drugim političkim organizacijama kao i u druge oblike udruženja  ukoliko njihov program nije u suprotnostima sa programom i ciljevima BDP-a.

(2) Odluku o udruženju BDP-a iz stava (1) ovog člana odlučuje Skupština BDP-a dvotrećinskom većinom.

XI. PRESTANAK RADA

Član 60.

(1) BDP može, pored slučajeva predviđenim zakonom,  prestati sa radom i odlukom Skuštine BDP-a.

(2) Odluku o prestanku rada BDP-a donosi Skupština BDP-a dvotrećinskom većinom.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

 • Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj Skupštini BDP-a.
 • Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku njegovoga donošenja.

Broj: 4/16
Datum: 26.01.2016.

PREDSJEDAVAJUĆI OSNIVAČKE SKUPŠTINE BDP-a, s.r.
Srđan Šljivić                  
                        ________________________________