Nadzorni odbor je kontrolno-nadzorni organ stranke, koji:
- ocjenjuje zakonitost akata BDP-a i vrši nadzor finansijskog poslovanja BDP-a;
- učestvuje u pripremi izmjena i dopuna Statuta BDP-a i ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa BDP-a;
- odlučuje po zahtjevu za preispitivanje statutarnosti konačnih odluka o osporavanju prijema u članstvo BDP-a.

Odluke Nadzornog odbora su konačne.