Skupština BDP-a je najviši organ političkog rukovođenja i ostvarivanja politike BDP-a. Skupština broji 35 članova, koji se biraju iz reda članstva BDP-a na period od četiri (4) godine.

Predsjedništvo Skupštine BDP-a čine:
- Srđan Šljivić, predsjednik Skupštine BDP-a,
- Mario Maćiš, potpredsjednik Skupštine BDP-a,
- Sadin Avdić, potpredsjednik Skupštine BDP-a.

Neke od glavnih nadležnosti Skupštine su:   
- Biranje i razrješavanje predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednika BDP-a;
- Analiziranje izbornih aktivnosti i rezultata izbora;
- Donošenje odluka o organizovanju i djelovanju članova BDP-a u inostranstvu i članova BDP-a koji imaju status raseljenih i izbjeglih lica i lica koji imaju privremeno boravište van Distrikta;
- Biranje i razrješavanje članova organa stranke;
- Utvrđivanje kriterijuma i načina kandidovanja za izbor kandidata za organe vlasti, na prijedlog Izvršnog odbora BDP-a;
- Razrješavanje Izvršnog odbora BDP-a kvalifikovanom većinom, tj. natpolovičnim brojem izabranih članova Skupštine;
- Briga o politici informisanja unutar BDP-a;
- Donošenje odluke, kvalifikovanom većinom, o pokretanju postupka nepovjerenja Predsjedniku BDP-a;
- Utvrđivanje kriterijuma za izbor kandidata za sve organe BDP-a, na prijedlog Izvršnog odbora;
- Razmatranje i utvrđivanje finansijske politike, te usvajanje finansijskih planova i izvještaja;
- Donošenje odluka o članstvu BDP-a u međunarodnim asocijacijama;
- Donošenje odluka i opštih akata određenih Statutom BDP-a;
- Biranje, kvalifikovanom većinom, Predsjednika BDP-a, Zamjenika predsjednika BDP-a, Potpredsjednike BDP-a, članove Izvršnog odbora, i Sekretara BDP-a iz reda članova Skupštine BDP-a, koji su direktno izabrani u Skupštinu, takođe bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
- Formiranje i imenovanje svojih savjeta u skladu sa potrebama BDP-a, a njihov broj i način rada regulira posebnim aktom;
- Utvrđivanje političkih stavova BDP-a o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima vezanim za rad BDP-a.